Levenskwaliteit en welzijn voor iedereen

AAG’s: een middel om inbreuken te bestrijden

Levenskwaliteit en welzijn voor iedereen

AAG’s: een middel om inbreuken te bestrijden

Alternatieve administratieve geldboetes (AAG’s) zijn een belangrijk element van het preventiebeleid van Leefmilieu Brussel.
De AAG’s maken iedereen bewust van de noodzaak om de verplichtingen op het gebied van milieu, energie en dierenwelzijn na te leven om onze levenskwaliteit te behouden en bij te dragen tot een milieuvriendelijke wereld. We leggen alles uit in deze video van twee minuten!
Tekstversie van de video

[Titel] De AAG?

[Stéphanie Forgeur, Dossierbeheerder, in het Frans]

“Doet jullie dit ook denken aan AAA-batterijen? Dat is het niet!”

[Tussentitel] Maar wat is het dan wel?

[Ruth Maertens, Juriste, in het Nederlands]

“Wie de milieuwetgeving niet naleeft kan een boete krijgen. Die boete noemen we een alternatieve administratieve geldboete ofwel een AAG. De bedoeling is dat er geen overtredingen meer zijn op vlak van milieu, energie of dierenwelzijn. Doordat degene die een boete krijgt zich in orde stelt en tegelijkertijd wordt aangezet om ook in de toekomst geen overtreding meer te begaan.”

[Tussentitel] Waarom belangt het ons aan?

[Félicie Henry, Juriste, in het Frans]

“Boetes zijn er in het belang van iedereen! Als professional of als burger moeten we de drempelwaarden inzake geluidshinder naleven, ons afval correct beheren, de uitbatingsvoorwaarden van een milieuvergunning voor onze parking naleven, en ook zorg dragen voor onze hond.

En uiteindelijk hebben wij, Brusselaars, allemaal belang bij de naleving van deze regels.”

[Tussentitel] Wat voor nieuws in 2019?

[Robertine Degrave, Juriste, in het Frans]

“2019 was het jaar van de verbetering van de procedures en brieven, om een structuur en een taal te gebruiken die begrijpelijk is voor iedereen. Sinds enkele jaren is het bovendien gedaan met de bergen papier! Wij beheren onze dossiers op een digitale manier. In 2019 hebben we een QR-code toegevoegd aan al onze brieven. Zo kan u een kopie downloaden en deze met één swipe doorsturen.”

[Jérôme Ambrozy, Manager, in het Frans]

“2019 was ook het jaar van een toegankelijkere en aangepaste communicatie, om dichter bij de mensen te staan. Onze webpagina’s zijn bijvoorbeeld leesbaarder, didactischer. We hebben eveneens eenvoudige en ludieke filmpjes ontwikkeld, die beschikbaar zijn op eender welk scherm.”

[Tussentitel] Om af te sluiten

[Marie-Astrid Massa, Manager, in het Frans]

“De boetes beperken zich niet tot het bestraffen van een overtreding. Ze maken een groot deel uit van de preventiepolitiek van Leefmilieu Brussel.

Ze maken mensen bewust van de naleving van de milieuwetgeving inzake energie en dierenwelzijn.

In ons privéleven of ons professioneel leven zijn we allemaal begaan met de verbetering van onze leefomgeving.”

[Slot]

Samen bouwen we aan een milieuvriendelijke wereld.

Dit jaar vierde Leefmilieu Brussel de 20ste verjaardag van het Inspectiewetboek – een mooie gelegenheid om de evolutie- en aanpassingsperspectieven te bespreken en om hulpmiddelen te ontwikkelen om het wetboek beter te begrijpen.
Tekstversie van de video

[Titel] AAndachtiG voor milieu-inbreuken

Uitbating van een parkeergarage zonder milieuvergunning? Een café dat te veel lawaai veroorzaakt? Een aannemer die asbest verwijdert zonder voorzorgsmaatregelen? Een handelaar die zijn afval niet sorteert? Iemand die zijn hond mishandelt? Een advertentie voor onroerend goed die geen informatie betreffende de energieprestatie vermeldt?

Of het nu gaat om milieu, energie of dierenwelzijn, deze overtredingen kunnen opgespoord worden door de milieu-inspectie. Dat kan een personeelslid belast met het toezicht zijn van Leefmilieu Brussel, van een Brusselse gemeente of van de politie.

Als er een inbreuk wordt vastgesteld stuurt Leefmilieu Brussel een proces-verbaal naar het betrokken bedrijf of de betrokken persoon, en naar het Brusselse parket. Het parket heeft zes maanden de tijd om te beslissen of de overtreder strafrechtelijk wordt vervolgd of niet.

Als het parket beslist om niet over te gaan tot strafrechtelijke vervolging, kunnen de feiten rechtstreeks worden gesanctioneerd door Leefmilieu Brussel in de vorm van een alternatieve administratieve geldboete. Zo’n "AAG" kan oplopen tot 125.000 euro in geval van meerdere inbreuken.

De procedure van de alternatieve administratieve geldboete biedt een onderneming of persoon de mogelijkheid om zijn zaak te verdedigen.

Zodra de eventuele verdedigingsargumenten in het dossier zijn opgenomen, neemt de leidend ambtenaar van Leefmilieu Brussel een beslissing die per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing herneemt alle elementen van de procedure en de details van de inbreuk, licht de beslissing toe, vermeldt het bedrag van de geldboete en de betalingsmodaliteiten, én de mogelijkheden om in beroep te gaan.

Dit beroep is mogelijk bij het Milieucollege en vervolgens bij de Raad van State.

Wanneer de boete definitief is, heeft de overtreder één maand de tijd om deze te betalen.

Want uiteindelijk gaat het over de bescherming van onze omgeving en dus ook over de belangen van alle Brusselaars.

U vindt meer informatie over de werking van de inspectie binnen Leefmilieu Brussel op leefmilieu.brussels/inspectie.

In 2019 werden er bijkomende communicatiemiddelen gecreëerd om de informatie toegankelijker te maken.