Natuur in de stad, tussen groene en blauwe ruimten

Waterbeheer aangepast aan de klimaatverandering

Natuur in de stad, tussen groene en blauwe ruimten

Waterbeheer aangepast aan de klimaatverandering

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een Waterbeheerplan (2016-2021) aangenomen voor een duurzamer gewestelijk waterbeleid. In 2019 zijn de voorwaarden voor de exploitatie van grondwater en stormbekkens vastgelegd in twee nieuwe verordeningen. Verschillende beroepssectoren werden geraadpleegd om deze regelgeving vast te leggen.

Lees het Waterbeheerplan (.pdf)

Behoud van de grondwaterlagen

Water uit watervoerende lagen kan worden onttrokken voor bouwplaatsen of voor de ontwikkeling van hernieuwbare energietechnieken, zoals geothermische energie. Om het grondwater te beschermen, werd een regelgeving opgesteld. Voortaan zijn alle grondwaterwinningen onderworpen aan een milieuvergunning.

Waarom een milieuvergunning?

  • Om de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater en zijn ecosystemen te behouden;
  • Om te veel waterwinningen in hetzelfde gebied te vermijden;
  • Om de stabiliteit van de infrastructuur in de omgeving van het waterwingebied te waarborgen.

Overstromingen aanpakken

In het licht van de toenemende zware regenval en overstromingsrisico’s spelen stormbekkens een belangrijke rol. Ze worden aan de oppervlakte of ondergronds geïnstalleerd en slaan het regenwater op dat wordt verzameld in de buurt van plaatsen waar het water niet kan insijpelen. Wanneer de riolen verzadigd zijn, verhindert de opslag van het water in stormbekkens de lozing van afvalwater in de Brusselse waterlopen.

De nieuwe regelgeving heeft betrekking op de installatie, het onderhoud en de controle van stormbekkens groter dan 10 m³. Ze moeten voortaan worden aangegeven als ingedeelde inrichting.

De doelstellingen?

  • Een overzicht bieden van alle voorzieningen verspreid over het Gewest.
  • Lokale overstromingsrisico’s voorkomen en beter beheren.
Een vijver omringd met groen naast een gebouw in beton

Acties voor een duurzamer waterbeheer